Zdobądź z nami!

Zobacz

Annaw

Anna Warchoł

Projekty, pozwolenie na budowę

tel. 791 303 000

email: a.warchol@proadapt.pl

Joanna

Joanna Rudyk

Działki, fachowcy

tel. 791 303 000

email: j.rudyk@proadapt.pl

Anna

Anna Moczulska

Porady, reklama

tel. 791 303 000

email: a.moczulska@proadapt.pl

Prezes

Beata Kubacka

Współpraca

tel. 784 075 525

email: b.kubacka@proadapt.pl

Polityka Prywatności | ProAdapt

§1. Postanowienia ogólne

 1. Wydawca serwisu internetowego ProAdapt - Synergia Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385531, NIP: 8992717767, REGON: 021523240 chroni prywatność swoich Użytkowników stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zbiory danych osobowych Użytkowników serwisu podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 3. Wydawca serwisu internetowego ProAdapt szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych informacji za pośrednictwem serwisu ProAdapt.
 4. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z serwisu ProAdapt funkcjonującego pod adresem www.proadapt.pl

§2. Definicje

 1. Administrator danych (zwany także Administratorem danych osobowych) - Synergia Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385531, NIP 8992717767, REGON 021523240.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie ProAdapt, umożliwiający utworzenie Konta,
 3. Konto (zwane także Kontem Użytkownika) - oznaczony indywidualną nazwą (loginem - adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym w którym gromadzone są dane Użytkownika,
 4. Newsletter – elektroniczny biuletyn informacyjny przesyłany na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 5. Regulamin serwisu – dokument dostępny w Serwisie pod adresem www.proadapt.pl określający prawa i obowiązki Serwisu oraz jego Użytkowników o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Rejestracja – utworzenie Konta w serwisie dokonywane przez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji.
 7. Sale alert – forma elektronicznego biuletynu informacyjnego przesyłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zawierający szczegółowe wiadomości dotyczące zmian cen produktów i usług oferowanych w Serwisie.
 8. Serwis (zwany także Serwis ProAdapt) – serwis internetowy administrowany przez Synergia Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Kasztanowa 18-20 53-125 Wrocław zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385531, numer NIP 8992717767, REGON 021523240.
 9. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Serwis.

§3. Dane gromadzone przez Serwis ProAdapt

 1. Serwis gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni zgodę na ich przetwarzanie.
 2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis.
 3. Serwis gromadzi oraz przetwarza:
  • dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta – adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, aktualne położenie geograficzne,
  • dane niezbędne w przypadku dokonania zakupu w Serwisie – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, Numer Identyfikacji Podatnika,
  • dane niezbędne w celu przygotowania faktury VAT - imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, Numer Identyfikacji Podatnika, adres e-mail,
  • dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail
 4. Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 5. Serwis wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika w serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.
 6. Serwis gwarantuje wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy.
 7. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Serwis został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§4. Sposób wykorzystania danych osobowych

 1. Serwis może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Użytkownika każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.
 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności w celu obsługi procesu rejestracji, utworzenia Konta, logowania do Konta, przeprowadzania procesu sprzedaży oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres korzystania z Serwisu tj. posiadania Konta w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta wszelkie dane Użytkownika zostają usunięte.
 4. Serwis nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
 5. Serwis może przekazywać dane osobowe swoich Użytkowników (adres e-mail) partnerom Serwisu w celach marketingowych m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty.
 6. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Wydawcę serwisu ProAdapt - Synergia Projekt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usuwania podanych przez siebie danych.
 7. W przypadku uzyskania przez Administratora danych wiadomości o korzystaniu  przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem serwisu lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator danych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, na zasadach określonych przepisami prawa.
 8. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerów na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Przekazanie danych Użytkownika określone w §3 pkt. 5 następuję z chwilą przekazania danych Użytkownika podczas Rejestracji.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania wszystkich zgromadzonych informacji o Użytkownikach w przypadku restrukturyzacji Serwisu, jego sprzedaży, fuzji, wejścia w spółkę, przypisania, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części Serwisu. O przeprowadzeniu procesu Użytkownik będzie informowany każdorazowo w przypadku zaistnienia wspomnianego, dzięki czemu będzie mógł zadecydować o dalszym korzystaniu lub tez zaprzestaniu korzystania z Serwisu.
 11. Administrator danych zastrzega sobie możliwość przesyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości w formie e-mail w szczególności dotyczących bezpośrednio funkcjonowania serwisu, komunikatów systemowych, marketingu usług własnych.
 12. Serwis udostępnia usługę Newsletter. Aby skorzystać z usługi należy wskazać adres poczty elektronicznej e-mail we właściwym formularzu znajdującym się na stronie Serwisu. Skorzystanie z usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Korzystanie z usługi wiążę się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Administratora Serwisu niezapowiedzianych wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące Serwisu oraz jego partnerów.

§5. Zasady przekierowania oraz udostępniania

 1. W Serwisie mogą znajdować się lub też Serwis może przekazywać swojemu Użytkownikowi łącza do stron internetowych, adresów e-mail, aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez Serwis. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których prowadzą łącza.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania systemów informatycznych, stron internetowych i aplikacji oraz za poprawność adresów e-mail do których łącza znajdują się w Serwisie.
 3. Serwis umożliwia kontaktowanie się między Użytkownikami m.in. dzięki wzajemnemu udostępnianiu fotografii, grafik, informacji na temat realizacji inwestycji rozmów za pomocą forum dyskusyjnego, usług polegających na udostępnianiu informacji innym Użytkownikom.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz materiały udostępniane przez Użytkowników w Serwisie w szczególności na ich zgodność z rzeczywistym stanem faktycznym.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe oraz informacje udostępniane przez kontrahentów Serwisu za jego pośrednictwem.

§6. Zabezpieczenia

 1. Serwis dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do konta – adresu e-mail oraz hasła.
 3. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienie danych lub dostęp podmiotów nieuprawnionych należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych pod adresem kontakt@proadapt.pl.
 4. Mimo zastosowania zawansowanych środków technicznych Administrator danych nie może w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu oraz dokonać usunięcia konta.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji oraz zakładając Konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 3. Administrator danych nie odpowiada za zasady polityki prywatności serwisów Facebook, Twitter oraz Google oraz stron internetowych z których korzysta Użytkownik korzystając z łącz zamieszczonych w Serwisie.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian o których mowa powyżej Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.
 5. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 11.09.2013 roku

Najnowsze porady:

Projekt domu typowego

Ilość projektów domów typowych na rynku jest obecnie niezliczona. Każdy z nich składa się z krótkiego opisu, rysunków...

 

10 wskazówek przy wyborze projektu domu

Wybór właściwego  projektu domu jest niezwykle istotny. Warto zastanowić się w jakim domu chcielibyśmy mieszkać, rozważyć wszystkie aspekty,...

Znajdziesz nas na:

Handicapped_icon
Serwis wspiera osoby niepełnosprawne
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki