Zdobądź z nami!

Zobacz

Annaw

Anna Warchoł

Projekty, pozwolenie na budowę

tel. 791 303 000

email: a.warchol@proadapt.pl

Joanna

Joanna Rudyk

Działki, fachowcy

tel. 791 303 000

email: j.rudyk@proadapt.pl

Anna

Anna Moczulska

Porady, reklama

tel. 791 303 000

email: a.moczulska@proadapt.pl

Prezes

Beata Kubacka

Współpraca

tel. 784 075 525

email: b.kubacka@proadapt.pl

Regulamin emisji reklam | ProAdapt

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  • Emisja – każdorazowe wyświetlenie Reklamy wraz ze stroną na której jest ona umieszczona.
  • Materiały reklamowe – materiały graficzne oraz tekstowe w formatach txt, jpg, gif, flash, html, html5 i innych, których zastosowaniem jest wykorzystanie w Reklamie.
  • Kampania (Kampania reklamowa) –  działania podejmowane przez Wydawcę polegające na publikacji Reklamy oraz jej promocji w Serwisie.
  • Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecająca bezpośrednio Wydawcy publikację Reklamy lub agencja reklamowa (inny pośrednik reklamowy) działająca w imieniu własnym lub na rzecz swoich klientów.
  • Reklama – Materiały reklamowe we właściwych formatach przeznaczone do zamieszczenia w Serwisie.
  • Regulamin Emisji Reklam (Regulamin) – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki oraz sposób współpracy pomiędzy Wydawcą Serwisu ProAdapt, a Reklamodawcą.
  • Zamówienie – zlecenie zamieszczenia Reklamy w Serwisie Wydawcy, składane przez Reklamodawcę według wytycznych zawartych w niniejszych Regulaminie Emisji Reklam.
  • Serwis (Serwis ProAdapt) – funkcjonujący w domenie www.proadapt.pl serwis, którego wydawcą jest Synergia Projekt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385531, NIP: 8992717767, REGON: 021523240,
  • Wydawca – Synergia Projekt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385531, NIP: 8992717767, REGON: 021523240,
  • Wydawca świadczy usługi związane z Emisją Reklamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin, specyfikację zamówienia, cennik i inne dokumenty, które określają przedmiot umowy.
  • Dokonanie zamówienia przez Reklamodawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o realizację usług związanych z Reklamą, świadczonych przez Wydawcę, według wytycznych oraz na rzecz Reklamodawcy, wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Emisji Reklam.

§2. Zamówienia i warunki realizacji

 1. Reklamy publikowane są na podstawie złożonego drogą pisemną zamówienia na adres poczty e-mail: biuro@proadapt.pl.
 2. Zamówienie powinno określać ilość zamawianych emisji lub czas w jakim Reklama ma być emitowana, lokalizację Reklamy na stronie internetowej Serwisu oraz ewentualne dodatkowe informacje, określające warunki współpracy.
 3. Reklamodawca poza wskazanymi w §2 pkt. 2 elementami zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich gotowych Materiałów reklamowych w formatach txt, jpg, gif, flash, html, html5 lub innych wskazanych przez Wydawcę.
 4. Wszelkie gotowe Materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia Kampanii, powinny zostać dostarczone najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Emisji.
 5. Niedotrzymanie terminu wskazanego w §2 pkt. 4 może powodować niezrealizowanie w całości lub w części Kampanii reklamowej. W takim wypadku Wydawca nie jest zobowiązany do naprawy szkody, zwrotu poniesionych przez Reklamodawcę kosztów w całości lub w części, ani też nie ponosi kosztów ewentualnego odszkodowania dla Reklamodawcy.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w §2 pkt. 4 rozpoczęcie Kampanii może zostać przesunięte w czasie, proporcjonalnie do niedochowanego terminu. W przypadku Kampanii rozliczanych wg liczby odsłon Reklam, liczba Emisji, która nie może zostać zrealizowana z powodu opóźnienia przeliczana jest w sposób proporcjonalny do czasu opóźnienia i czasu trwania Kampanii.
 7. Realizacja zamówienia może nastąpić wyłącznie po przyjęciu oraz potwierdzeniu zamówienia przez Wydawcę.
 8. Zamówienie złożone przez Klienta może zostać odwołane w terminie:
  • Do 10 dni przed datą rozpoczęcia Kampanii bez ponoszenia opłat przez Reklamodawcę.
  • Od 9 do 5 dni przed datą publikacji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 30% opłaty należnej za przeprowadzenie Kampanii.
  • Od 4 do 1 dni przed datą publikacji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 60% opłaty należnej za przeprowadzenie Kampanii.
  • W trakcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% opłaty należnej za przeprowadzenie Kampanii.
  • Jeżeli realizacja Kampanii wiązała się z wykorzystaniem usług wykonanych przez Wydawcę, a tworzonych wyłącznie na potrzeby Reklamodawcy w tym stworzenia Reklamy lub stworzenia Reklamy z wykorzystaniem Materiałów reklamowych, Reklamodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych ze wspomnianymi usługami.
 9. Datą rozpoczęcia Emisji jest wyemitowanie pierwszej Reklamy spośród wszystkich objętych danym zamówieniem. Od daty tej liczony jest również czas Emisji Reklamy, jeżeli Reklamodawca dokonał zamówienia Emisji na czas określony.
 10. Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie pod rygorem jej nieważności.
 11. Jeżeli Kampania reklamowa nie została zrealizowana w pełni w zamówionym okresie, a przyczyny braku realizacji nie wynikają z winy Wydawcy, realizacja Kampanii może zostać wydłużona o okres niezrealizowany.
 12. Zapisu z §2 pkt. 11 nie stosuje się w przypadku braku realizacji Kampanii z winy Reklamodawcy.

§3. Reklamacje

 1. Ewentualne Reklamacje, odnoszące się  przede wszystkim do prawidłowej realizacji Kampanii tj. właściwej liczby lub czasu oraz sposobu Emisji, Reklamodawca może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia Emisji danej Kampanii lub jej części.
 2. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 3. Po upływie terminu o którym mowa w §3 pkt. 1 wszelkie zgłoszenia uznawane będą za bezpodstawne. Strony postanawiają, iż po wspomnianym terminie, zrealizowana Kampania uznawana jest za przeprowadzoną w sposób prawidłowy.

§4. Forma i treść Reklam

 1. Treść oraz forma wizualna Reklam powinna być w jasny sposób rozpoznawalna oraz odmienna od strony internetowej Serwisu.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub niedopuszczenia do Emisji Reklamy bez podania przyczyny w szczególności, jeżeli stwierdzi, iż Reklama zawiera treści niestosowne lub wprowadzające użytkowników Serwisu w błąd.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia Reklam dodatkowymi zwrotami np. „reklama”, „ogłoszenie” „artykuł sponsorowany”, „link sponsorowany” lub innymi odnoszącymi się do charakteru oraz przeznaczenia Reklamy.
 4. Zamówienie przez Reklamodawcę Emisji Reklamy jest równoznaczne z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec Wydawcy, że Emisja Materiału reklamowego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Wydawcę jakiegokolwiek wynagrodzenia i tantiem na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji Materiału reklamowego, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
 5. Reklamodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w Reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, zamawiana Reklama nie jest sprzeczna z prawem (m. in. z zakazami Reklamy dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, za treści zamieszczane w Reklamach.
 7. Reklamodawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody wyrządzone Wydawcy w związku z treścią lub formą Reklamy, włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich.
 8. Zawierając umowę (w tym przez złożenie i przyjęcie przez Wydawcę zamówienia) Reklamodawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Wydawcę Materiałów reklamowych objętych umową (w tym znaków towarowych i nazwy) do celów archiwalnych, a także dla promocji serwisów internetowych Wydawcy lub usług Wydawcy, w szczególności poprzez ich zwielokrotnienie drukiem lub cyfrowo, wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§5. Płatności

 1. Za zamieszczenie Reklamy, Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić Wydawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej przez Wydawcę faktury VAT.
 2. Wszelkie ceny podawane przez Wydawcę na każdym etapie negocjacji w tym w cennikach są cenami netto. Wartość wynagrodzenia dla Wydawcy każdorazowo będzie powiększona o podatek VAT.
 3. Reklamodawca zobowiązany jest do zapłaty za świadczone przez Wydawcę usługi przed faktycznym terminem Emisji Reklamy, za pośrednictwem przelewu bankowego, w kwocie oraz na konto wskazane przez Wydawcę. Wydawca wyjątkowo może zezwolić na wniesienie opłaty w późniejszym terminie oraz poprzez inną formę płatności.
 4. W przypadku braku wniesienia stosownych opłat wynikających z faktury VAT, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania Emisji Reklamy do czasu uregulowania wynagrodzenia przysługującego Wydawcy.
 5. Agencje reklamowe oraz inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec Wydawcy za uregulowanie należnego Wydawcy wynagrodzenia.
 6. Zapłata za świadczone przez Wydawcę usługi uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy lub z chwilą przekazania zapłaty w innej ustalonej wcześniej formie.
 7. W celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu emisji reklam oraz innych umów zawieranych między Wydawcą, a Reklamodawcą, Reklamodawca upoważnia Wydawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu emisji reklam. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.proadapt.pl
 2. Niedozwolone jest umieszczanie w Reklamach treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, jak i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 3. Zabrania się rozsyłać za pośrednictwem Serwisu ProAdapt jakiejkolwiek korespondencji noszącej znamiona niezamówionej informacji handlowej tzw. spamu.
 4. Reklamodawca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 5. Spory z udziałem Reklamodawców rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
 6. Regulamin emisji reklam obowiązuje od dnia 30.09. 2013 roku.

 

Najnowsze porady:

Projekt domu typowego

Ilość projektów domów typowych na rynku jest obecnie niezliczona. Każdy z nich składa się z krótkiego opisu, rysunków...

 

10 wskazówek przy wyborze projektu domu

Wybór właściwego  projektu domu jest niezwykle istotny. Warto zastanowić się w jakim domu chcielibyśmy mieszkać, rozważyć wszystkie aspekty,...

Znajdziesz nas na:

Handicapped_icon
Serwis wspiera osoby niepełnosprawne
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki