Zdobądź z nami!

Zobacz

Annaw

Anna Warchoł

Projekty, pozwolenie na budowę

tel. 791 303 000

email: a.warchol@proadapt.pl

Joanna

Joanna Rudyk

Działki, fachowcy

tel. 791 303 000

email: j.rudyk@proadapt.pl

Anna

Anna Moczulska

Porady, reklama

tel. 791 303 000

email: a.moczulska@proadapt.pl

Prezes

Beata Kubacka

Współpraca

tel. 784 075 525

email: b.kubacka@proadapt.pl

Ogólne Warunki Umów | ProAdapt

Oferenci projektów

§1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Umów określają obowiązki stron oraz zasady, na jakich oparta jest współpraca pomiędzy Serwisem ProAdapt (w dalszej części zwanym także Usługodawcą), a Oferentem Projektów (w dalszej części zwanym także Usługobiorcą).
 2. Definicje:
  • Usługodawca – wydawca Serwisu ProAdapt – Synergia Projekt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385531, NIP: 8992717767, REGON: 021523240,
  • Serwis ProAdapt – administrowany przez Usługodawcę serwis funkcjonujący w domenie www.proadapt.pl, którego zadaniem jest umożliwienie Usługobiorcom prezentacji oraz prowadzenia sprzedaży Projektów domów, Działek lub usług  – Użytkownikom serwisu,
  • Użytkownik serwisu (Inwestor) – osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.); lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – rozważająca zakup Projektu, zakup Działki lub korzystanie z usług Użytkowników specjalnych,
  • Usługobiorca (Użytkownik specjalny) – Użytkownik korzystający z serwisu ProAdapt w celu promocji lub sprzedaży swoich usług nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.); Usługobiorcami są: Oferent projektów, Oferent nieruchomości, Fachowiec,
  • Użytkownik niezalogowany – Użytkownik, który nie posiada Konta w Serwisie ProAdapt,
  • Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  • Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkowników oraz Użytkowników specjalnych,
  • Projekt domu – architektoniczny projekt budynku wraz z jego parametrami (nazwa, cena, pracownia, z której projekt pochodzi), udostępniany przez Oferenta projektów i możliwy do kupienia przez Użytkownika,
  • Działka – działka na sprzedaż umieszczana w serwisie przez Oferenta nieruchomości wraz z jej parametrami (cena, powierzchnia, lokalizacja). Serwis nie zawiera działek o przeznaczeniu przemysłowym,
  • Oferent projektów – pracownia projektowa lub architekt indywidualny prowadzący działalność gospodarczą lub architekt indywidualny nieprowadzący działalności gospodarczej; Usługobiorca, który może umieszczać w serwisie swoje Projekty domów, oznaczony indywidulnie,
  • Oferent nieruchomości – biuro nieruchomości lub osoba prywatna; Usługobiorca, który może umieszczać w serwisie oferty sprzedaży Działek, oznaczony indywidulnie,
  • Fachowiec – Usługobiorca, który może proponować w serwisie swoje usługi w zakresie architektoniczno-budowlanym lub innym związanym bezpośrednio lub pośrednio z obszarem architektoniczno-budowlanym (np.: architekt, kosztorysant, kierownik, inspektor, geodeta, geolog, wykonawca budowlany, doradca budowlany, doradca finansowy, prawnik, notariusz itd.), oznaczony indywidulnie,
  • Wizytówka (Wizytówka Fachowca) – dostępna forma promocji działalności, których zakres uzależniony jest od wartości wykupionej usługi. Wyróżnia się Wizytówkę Podstawową, Wizytówkę Rozszerzoną i Wizytówkę Luksusową.
  • Wizytówka Oferenta nieruchomości – dołączana do każdej umieszczonej w Serwisie Działki informacja o podmiocie odpowiedzialnym za ofertę jej sprzedaży (Oferencie nieruchomości),
  • Wizytówka Oferenta projektów – dołączana do każdego umieszczonego w Serwisie projektu informacja o podmiocie odpowiedzialnym za projekt (Oferencie projektu),
  • Pozwolenie na budowę – dokument otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy,
  • Rejestracja – wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta,
  • PayU – operator elektronicznych płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat za pośrednictwem sieci Internet dostarczany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu ProAdapt jest skorzystanie z urządzeń z dostępem do sieci Internet wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 4. Utworzenie Konta równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów, a także Regulaminem serwisu ProAdapt oraz akceptacją obu wymienionych dokumentów. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Serwisu ProAdapt z zapisami Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo w zastosowaniu mają zapisy Ogólnych Warunków Umów.
 5. Wszelkie dostępne w Serwisie cenniki oraz informacje szczegółowe dotyczące oferty ProAdapt są dla Usługobiorcy wiążące o ile dotyczą go bezpośrednio oraz nie są wyłączone na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umów lub innych umów zawartych między Serwisem a Usługobiorcą.
 6. Poprzez akceptację Ogólnych Warunków Umów Usługobiorca zapewnia, że nie narusza praw osób trzecich oraz posiada wszelkie prawa autorskie, licencje, zezwolenia, znaki towarowe etc. do wszystkich publikowanych przez niego treści. Zapewnia również, że nie posiada żadnych danych przekazanych Usługodawcy zdobytych w sposób niezgodny z prawem.
 7. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia do prowadzenia Serwisu ProAdapt oraz przygotowany jest do sprawnego funkcjonowania portalu od strony technicznej, organizacyjnej i prawnej.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§2.  Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Dokonanie Rejestracji przez Usługobiorcę w Serwisie ProAdapt jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą według warunków określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone przez Serwis:
  • Serwis ProAdapt świadczy usługi związane z promowaniem ofert sprzedaży oraz usług Usługobiorców, dotyczących branży architektoniczno-budowlanej i pokrewnych,
  • Serwis ProAdapt oferuje określone formy promocji oraz reklamy wskazane w szczegółowy sposób na stronie internetowej Serwisu ProAdapt,
  • Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia współpracy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest pomyślne przeprowadzenie procesu Rejestracji oraz uzupełnienie wszelkich wymaganych w tym celu danych, a także akceptacja postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umów.
 3. Rejestracja w Serwisie ProAdapt jest bezpłatna. Dalsze koszty ponoszone przez Usługobiorcę są uzależnione od współpracy, której formy szczegółowo przedstawione są w Serwisie ProAdapt.
 4. Usługodawca może żądać od Usługobiorcy stosownej dokumentacji potwierdzającej fakt prowadzenia przez niego określonej działalności w celu potwierdzenia autentyczności przekazanych przez niego danych.
 5. W przypadku utworzenia Konta na rzecz podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, rejestracji, utworzenia oraz zarządzania Kontem może dokonywać wyłącznie osoba, umocowana przez ten podmiot.
 6. Wybrane dane Usługobiorcy prezentowane będą na łamach Serwisu ProAdapt, tj. będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej Serwis.
 7. Usługobiorca, po wypełnieniu Formularza rejestracji i założeniu Konta, zobowiązany jest podać dane firmy wskazane w zakładce „Ustawienia konta” w celu umożliwienia jego identyfikacji przez Użytkowników serwisu.
 8. Usługobiorca oświadcza, iż wszelkie dane wprowadzone podczas Rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym oraz są podawane dobrowolnie.
 9. W przypadku zmiany danych Usługobiorcy jest on zobowiązany do ich aktualizacji w Serwisie ProAdapt niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty ich wystąpienia poprzez wypełnienie właściwego formularza w zakładce Ustawienia Konta.
 10. Usługodawca nie odpowiada za brak aktualizacji oraz poprawność podanych danych. Niedopełnienie obowiązku wskazanego w §2 pkt. 7 nie może być podstawą do wysuwania przez Usługobiorcę jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu do Usługodawcy.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do wniesienia stosownych opłat w zależności od rodzaju usługi, z której będzie korzystał.

§3. Szczegóły współpracy

 1. Usługobiorcy będący Oferentami projektów uprawnieni są do umieszczania w Serwisie ProAdapt swoich projektów domów.
 2. Usługobiorca, zamieszczając dany projekt na łamach Serwisu ProAdapt każdorazowo oświadcza, że posiada pełnię praw co do jego rozpowszechniania oraz rozporządzania nim.
 3. Serwis ProAdapt prowadzi sprzedaż projektów Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca odpowiada za to, że przekazany przez niego projekt jest dostępny w sprzedaży.
 5. Oświadczenie powyższe dotyczy również cen, które muszą być stale uaktualniane przez Usługobiorcę.
 6. Złożone zamówienia oraz wniesione opłaty przez Użytkownika serwisu są dla Usługobiorcy wiążące i nie może on wysuwać z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 7. Usługobiorca prowadzący sprzedaż Projektów za pośrednictwem Serwisu ProAdapt zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa polskiego regulujących m.in. sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy oraz sprzedaż z udziałem konsumentów w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 8. Niezastosowanie się przez Usługodawcę do §3 pkt. 7 może doprowadzić do jego odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników serwisu, podmiotów trzecich oraz właściwych organów państwowych odpowiedzialnych za ochronę konsumentów. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie w związku z powyższym występował z jakimikolwiek roszczeniami do Usługodawcy.
 9. Usługobiorca tworzy swoje konto zgodnie z postanowieniami §2 pkt 1. i nast. niniejszych Ogólnych Warunków Umów.
 10. Po dokonaniu procesu Rejestracji Usługobiorca ma dostęp do indywidualnego panelu administracyjnego. Przed przystąpieniem do promowania swoich usług Usługobiorca zobowiązany jest do prawidłowego oznaczenia opcji „Oferent projektów” w odpowiedniej zakładce.
 11. Po prawidłowej weryfikacji specjalizacji Usługobiorca zobowiązany jest do uzupełnienia następujących danych (dostępnych w „Ustawieniach konta”):
  • nazwy biura,
  • danych adresowych,
  • danych księgowych,
  • osoby wyznaczonej do kontaktu z Użytkownikami Serwisu,
  • określenia podmiotowości (czy Usługobiorca korzysta z Serwisu jako architekt indywidualny czy jako pracownia).
 12. Każdy projekt przekazany Serwisowi ProAdapt będzie oznaczony na jego stronie co najmniej następującymi danymi:
  • nazwą lub symbolem projektu,
  • parametrami technicznymi projektu,
  • grafikami elewacji,
  • rzutami projektu,
  • wizualizacją projektu.
 13. Oznaczenie projektu może zostać wzbogacone o inne formy prezentacji stosowane przez Usługobiorcę, np.: wirtualny spacer, bryła w 3D, przekrój.
 14. Do każdego projektu, który zostanie przekazany Serwisowi ProAdapt do jego promowania, dołączona zostanie wizytówka Usługobiorcy. Wizytówka ta będzie zawierała następujące dane:
  • logo,
  • nazwę,
  • adres,
  • lokalizację na mapie,
  • krótki opis (maksymalnie 400 znaków).
 15. W przypadku zakupu gotowego projektu i akceptacji danych Inwestora przez Serwis ProAdapt Usługobiorca jest o tym fakcie niezwłocznie informowany poprzez panel administracyjny Konta. Usługobiorca ma dostęp wyłącznie do tych zamówień, które zostały potwierdzone przez Serwis ProAdapt.

§4. Warunki sprzedaży

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do wysłania pełnej dokumentacji projektowej (w czterech egzemplarzach) wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT) w terminie ustalanym indywidualnie, nie dłuższym niż 10 dni roboczych na adres Użytkownika serwisu, który złożył zamówienie w Serwisie ProAdapt.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika Serwisu, który dokonał zakupu Projektu o możliwym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (wysłania dokumentacji), jeżeli zaistnieją ku temu podstawy.
 3. Termin dziesięciodniowy liczony jest od:
  • daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jeżeli Użytkownik serwisu wybrał formę płatności za pobraniem firmie kurierskiej lub przy odbiorze osobistym,
  • daty otrzymania zapłaty na rachunek Usługobiorcy, jeżeli projekt jest zapłacony przelewem z góry.
 4. Serwis ProAdapt przekazuje Oferentowi projektów informacje dotyczące złożonych zamówień i konkretnego projektu. Informacje te to:
  • dane Użytkownika (Inwestora),
  • adres Użytkownika,
  • adres dostawy,
  • nazwa, wersja i cena projektu,
  • telefon kontaktowy Użytkownika,
  • forma zapłaty.
 5. Koszty związane z wysłaniem przygotowanego projektu do Użytkownika serwisu ponosi Usługobiorca.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do stałej aktualizacji informacji dotyczących postępów w realizacji zamówienia w panelu administracyjnym dostępnym w Koncie Użytkownika specjalnego (Usługobiorcy).

§5. Rozliczenia i płatności

 1. Forma i sposób rozliczenia za świadczone przez Serwis ProAdapt usługi określane będą każdorazowo na podstawie odrębnej umowy zawartej między Usługobiorcą a Serwisem ProAdapt.
 2. Umowa o której mowa w §5 pkt. 1 stanowi integralną część oraz uzupełnienie niniejszych Ogólnych Warunków Umów.
 3. W każdym przypadku w ramach współpracy określonej w niniejszym dokumencie, formą rozliczenia jest prowizja pobierana przez Serwis za sprzedane projekty.
 4. Prowizja o której mowa w §5 pkt. 3 obliczana jest jako procent lub określona kwota od sprzedaży każdego Projektu. Wysokość prowizji oraz sposób jej obliczania określa odrębna umowa o której mowa w §5 pkt. 1, będąca integralną częścią niniejszych Ogólnych Warunków Umów.
 5. Użytkownicy serwisu kwotę za zakup Projektu wnoszą bezpośrednio na konto Usługobiorcy lub konto PayU, którego administratorem jest Usługodawca.
 6. Rozliczenia realizowane są na podstawie wystawianej przez Usługodawcę raz w miesiącu faktury VAT.
 7. Zapłata za świadczone przez Usługodawcę usługi uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy.
 8. W przypadku niedokonania przez Usługobiorcę zapłaty za kolejne dwie faktury VAT wystawione przez Usługodawcę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania łączących go z Usługobiorcą umów w trybie natychmiastowym bez potrzeby dokonywania dodatkowych wezwań wraz z wycofaniem z Serwisu wszelkich materiałów Usługobiorcy łącznie z jego ofertą Projektów domów.
 9. W celu realizacji postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umów oraz innych umów zawieranych między Usługodawcą a Usługobiorcą, Usługodawca upoważnia Usługobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§6. Prawa autorskie i własność intelektualna

 1. Wszelkie treści udostępniane przez Usługobiorców podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które to prawa należą bezpośrednio do twórców publikowanych treści.
 2. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Zapis powyższy dotyczy w szczególności projektów domów, treści i opisów usług, zdjęć, grafik, wizualizacji, materiałów multimedialnych i logotypów.
 4. Zabrania się umieszczania treści reklamowych, linków odsyłających do innych stron bez wiedzy i zgody Usługodawcy.
 5. Usługobiorca odpowiedzialny jest za poprawność przekazywanych danych.

§7. Odpowiedzialność ProAdapt

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Usługobiorców.
 2. Usługodawca nie odpowiada w stosunku do osób trzecich i organów administracji publicznej za wszelkie działania Usługobiorcy niezgodne z prawem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte bądź niewykonane przez Usługobiorców umowy zawarte z Użytkownikami serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania systemów transakcyjnych dostarczanych przez Spółkę PayU Spółka akcyjna. Wszelkie roszczenia związane z realizacją transakcji obsługiwanych przez PayU należy kierować wyłącznie do PayU Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
 5. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności i prawdziwości informacji podawanych przez Usługobiorcę na każdym etapie korzystania przez niego z Serwisu ProAdapt.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo wykonanych usług przez Usługobiorcę.
 7. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszego paragrafu będą kierowane bezpośrednio do wykonawcy danej umowy.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z serwisu ProAdapt spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Serwisu, o którym mowa w powyższym punkcie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Umów. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.proadapt.pl.
 5. Niedozwolone jest umieszczanie treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, jak i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 6. Zabrania się rozsyłać za pośrednictwem Serwisu ProAdapt jakiejkolwiek korespondencji noszącej znamiona niezamówionej informacji handlowej tzw. spamu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany i usuwania treści wpisów oraz Kont Usługobiorców, którzy swym działaniem będą łamać przepisy obowiązującego prawa lub w sposób rażący naruszać postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów.
 8. Opłaty, które zostały wniesione przez Usługobiorcę przed usunięciem Konta w związku z naruszeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umów nie podlegają zwrotowi.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługobiorcy profesjonalnych usług w zgodzie z najwyższymi standardami oraz postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Umów.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 11. Spory z udziałem Usługobiorców rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 12. Ogólne Warunki Umów obowiązują od dnia 19.08.2013 roku.

Najnowsze porady:

Projekt domu typowego

Ilość projektów domów typowych na rynku jest obecnie niezliczona. Każdy z nich składa się z krótkiego opisu, rysunków...

 

10 wskazówek przy wyborze projektu domu

Wybór właściwego  projektu domu jest niezwykle istotny. Warto zastanowić się w jakim domu chcielibyśmy mieszkać, rozważyć wszystkie aspekty,...

Znajdziesz nas na:

Handicapped_icon
Serwis wspiera osoby niepełnosprawne
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki