Zdobądź z nami!

Zobacz

Annaw

Anna Warchoł

Projekty, pozwolenie na budowę

tel. 791 303 000

email: a.warchol@proadapt.pl

Joanna

Joanna Rudyk

Działki, fachowcy

tel. 791 303 000

email: j.rudyk@proadapt.pl

Anna

Anna Moczulska

Porady, reklama

tel. 791 303 000

email: a.moczulska@proadapt.pl

Prezes

Beata Kubacka

Współpraca

tel. 784 075 525

email: b.kubacka@proadapt.pl

Regulamin serwisu | ProAdapt

§1. Definicje

 1. Administrator serwisu ProAdapt – Synergia Projekt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385531, NIP 8992717767, REGON 021523240,
 2. Serwis ProAdapt – serwis funkcjonujący w domenie www.proadapt.pl, którego zadaniem jest pomoc Inwestorom (Inwestor w dalszej części zwanych Użytkownikiem serwisu lub Użytkownikiem) w aspektach dotyczących: wyboru projektu, wyboru Działki, usytuowania projektu na działce, wyboru fachowców z branży architektoniczno-budowlanej, udzielenia pomocy Inwestorom w przejściu przez ścieżkę uzyskania pozwolenia na budowę w postaci sporządzenia kompleksowej i niezbędnej dokumentacji. Ponadto serwis zawiera porady z zakresu architektoniczno-budowlanego. Serwis ProAdapt skierowany jest również do osób niepełnosprawnych, zapewniając powyższe z uwzględnieniem przekazania informacji o stopniu dopasowania projektu do wymagań osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. Użytkownik serwisu – Inwestor, osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.); lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – rozważająca budowę domu.
 4. Użytkownik specjalny – Użytkownik serwisu ProAdapt nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.); Użytkownikami specjalnymi są: Oferent projektów, Oferent nieruchomości, Fachowiec.
 5. Użytkownik niezalogowany – Użytkownik, który nie posiada Konta w Serwisie ProAdapt.
 6. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkowników.
 8. Projekt domu – architektoniczny projekt budynku wraz z jego parametrami (nazwa, pracownia z której projekt pochodzi oraz specyfikacja), udostępniany przez Oferenta projektów i możliwy do zakupienia przez Użytkownika.
 9. Działka – działka na sprzedaż umieszczana w serwisie przez Oferenta nieruchomości wraz z jej parametrami. Serwis nie zawiera działek o przeznaczeniu przemysłowym.
 10. Komplet – połączenie Działki z Projektem domu z uwzględnieniem ich parametrów, umożliwiające usytuowanie domu na Działce.
 11. Oferent projektów – pracownia projektowa, architekt indywidualny, autor projektu; Użytkownik specjalny, który może umieszczać w serwisie swoje Projekty domów, oznaczony indywidulnie.
 12. Oferent nieruchomości – biuro nieruchomości lub osoba prywatna; Użytkownik specjalny, który może umieszczać w serwisie oferty sprzedaży Działek, oznaczony indywidulnie.
 13. Fachowiec – Użytkownik specjalny, który może proponować w serwisie swoje usługi w zakresie architektoniczno-budowlanym (np.: architekt, kosztorysant, kierownik, inspektor, geodeta, geolog, wykonawca budowlany, doradca budowlany, doradca finansowy, prawnik ,notariusz itd.), oznaczony indywidulnie.
 14. Pozwolenie na budowę – aplikacja dostępna w Serwisie, umożliwiająca Użytkownikom przejście krok po kroku przez czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (w formie decyzji administracyjnej) Aplikacja umożliwia dostęp do częściowo wypełnionej dokumentacji oraz wskazuje informacje o właściwych  urzędach, do których należy ją złożyć.
 15. Rejestracja – wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta.
 16. Planuj z ProAdapt – miejsce w systemie, gdzie zalogowani Użytkownicy mogą przechowywać wybrane Projekty domów, wybrane Działki, stworzone komplety, wybrane porady, informacje na temat fachowców, indywidualne pozwolenia na budowę.
 17. Dowód zakupu – paragon, faktura VAT lub inny dokument, potwierdzające dokonanie zakupu.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży usługi z Administratorem.
 19. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z ProAdapt.
 20. Moduł – zakładka strony internetowej Serwisu (podstrona) zawierająca konkretne funkcjonalności bądź informacje.
 21. Sale alert – forma elektronicznego biuletynu informacyjnego przesyłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zawierającego szczegółowe wiadomości, dotyczące zmian cen produktów i usług oferowanych w Serwisie.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis ProAdapt administrowany jest przez Synergia Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Kasztanowa 18-20 53-125 Wrocław zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385531, NIP 8992717767, REGON 021523240.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu ProAdapt.
 3. Przepisy Regulaminu stosuję się do osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 4. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Niniejszy regulamin dostępny jest na każde żądanie Użytkownika. Użytkownik może otrzymać Regulamin na podany adres skrzynki elektronicznej e-mail oraz w formie papierowej w siedzibie Administratora.

§3. Zasady korzystania z serwisu

I. Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 3. Zabrania się za pośrednictwem Serwisu rozsyłać jakiejkolwiek korespondencji noszącej znamiona niezamówionej informacji handlowej tzw. spamu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy swym działaniem będą łamać przepisy obowiązującego prawa lub w sposób rażący naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis ProAdapt przystosowany jest do obsługi osób słabo widzących oraz niedowidzących poprzez odpowiednie narzędzia systemowe.I Użytkownik niezalogowany

II. Użytkownik niezalogowany

Użytkownik, który nie utworzył Konta oraz pozostaje niezalogowany może korzystać z Serwisu m.in. poprzez: przeglądanie Projektów Domów oraz Działek, tworzenie kompletów, wyszukiwanie i sortowanie, korzystanie z bazy fachowców i porad, wyrażenie opinii na temat serwisu.

III. Użytkownik zalogowany

 1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 2. W celu zalogowania do serwisu Użytkownik podaje swój login i hasło (ustalone uprzednio podczas procesu rejestracji) lub loguje się przez portal Facebook.
 3. Użytkownik serwisu może korzystać ze wszystkich usług, o których mowa w §3 pkt. II, a ponadto jest uprawniony m.in. do: oceny Fachowców, złożenia zamówienia na Projekt Domu, korzystania z aplikacji Pozwolenie na budowę, a także z panelu Planuj z ProAdapt w pełnej jego funkcjonalności.
 4. Użytkownik zalogowany może zarządzać własnym kontem w zakładce Ustawienia konta.
 5. Użytkownik może zalogować się również jako Oferent Projektów, Oferent nieruchomości lub Fachowiec.

IV. Moduł „Projekty Domów”

 1. W części Serwisu Projekt Domów Użytkownik może m.in. przeszukiwać listę Projektów domów, sortować ją, skorzystać z możliwości otrzymywania powiadomień dotyczących Projektów.
 2. Użytkownik ma możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Projektu oraz ma możliwość dodania interesującego go Projektu do panelu Planuj z ProAdapt.
 3. Użytkownik może do danego Projektu dodać Działkę i stworzyć Komplet.
 4. Użytkownik otrzymuje możliwość porównania Projektów domów i ich parametrów. Porównanie może odbywać się poprzez tabelaryczne zestawienie wszystkich Projektów lub porównanie ich z wybranym Projektem bazowym.
 5. Użytkownik może zgłosić, iż interesującego go Projektu nie ma w bazie lub chce być poinformowany o pojawieniu się Projektu, spełniającego szukane przez niego kryteria.
 6. Użytkownik serwisu może powiadomić znajomego o interesującym Projekcie.

V. Moduł „Działki”

 1. W ramach modułu Działki, Użytkownik może m.in. przeszukiwać listę Działek, sortować ją, skorzystać z możliwości otrzymywania powiadomień dotyczących Działek.
 2. Serwis umożliwia przegląd szczegółów wybranej Działki.
 3. Użytkownik może do danej Działki dodać Projekt i stworzyć Komplet.
 4. Użytkownik otrzymuje możliwość porównania Działek i ich parametrów. Porównanie może odbywać się poprzez tabelaryczne porównanie wszystkich Działek lub zestawienie ich z wybraną Działką – faworytem.
 5. Użytkownik ma możliwość dodania interesującej go Działki do panelu Planuj z ProAdapt.
 6. Użytkownik może powiadomić znajomego o Działce.
 7. Użytkownik Serwisu może skontaktować się z Oferentem nieruchomości, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz wysłać informacje o zainteresowaniu obejrzeniem Działki.

VI. Moduł „Komplet”

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom serwisu tworzenie oraz zarządzanie kompletami Projektów i Działek.
 2. Użytkownik otrzymuje informację na temat zalet oraz wad Kompletu pod względem dopasowania wybranego Projektu domu do wybranej Działki lub wybranej Działki do wybranego Projektu domu.
 3. Użytkownik otrzymuje informacje na temat stopnia dopasowania Projektu do Działki.
 4. Użytkownik może zasięgnąć porady Fachowca na temat wyeliminowania ewentualnych wad lub lepszego dopasowania Projektu domu do Działki w ramach Kompletu.
 5. Użytkownik może zmienić Projekt domu lub Działkę w ramach Kompletu.

 VII. Moduł „Fachowcy”

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z bazy Fachowców.
 2. Serwis umożliwia dostęp do Fachowców z terenu całej Polski.
 3. Użytkownik wybiera Fachowców według interesującego go kryterium m.in. branży, województwa, miejscowości.
 4. Użytkownik może zapoznać się z ocenami jakie otrzymali Fachowcy od innych Użytkowników Serwisu.
 5. Moduł zawiera szczegółowe informacje umożliwiające kontakt z Fachowcem, a także najciekawsze artykuły sporządzone przez Fachowców.

VIII. Moduł “Poradnik”

 1. Użytkownik Serwisu może korzystać z Poradnika.
 2. W ramach modułu Poradnika Użytkownik otrzymuje możliwość przeglądania porad oraz artykułów związanych z planowaniem, budową i wykańczaniem domu.
 3. W ramach modułu Poradnika Użytkownik otrzymuje możliwość wyszukiwania porad po nazwie i/lub treści, a także możliwość zawężenia wyników do interesującej kategorii.
 4. W ramach modułu Poradnik Użytkownik Serwisu może zobaczyć artykuł, jego kategorię oraz ocenę udzieloną przez innych Użytkowników serwisu.
 5. Użytkownik serwisu może zapoznać się z tematyką porad lub skontaktować się z Fachowcem, jeżeli porada nie dała wyczerpującej odpowiedzi.

IX. Moduł “Pozwolenie na budowę”

 1. Użytkownik może korzystać z modułu „Pozwolenie na budowę” dostępnego w różnych lokalizacjach Serwisu.
 2. Dostęp do modułu posiadają zalogowani Użytkownicy (posiadający aktywne Konto).
 3. Niezalogowani Użytkownicy mogą skorzystać z wersji demontracyjnej „Pozwolenia na budowę”.
 4. Dostęp do określonych funkcjonalności modułu może wiązać się z wymaganiem uiszczenia opłaty. Jej wysokość oraz sposób złożenia określone są bezpośrednio pod adresem
 5. W ramach Modułu Użytkownik może m.in. uzyskać informacje o niezbędnych czynnościach, wymaganych dokumentach  związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, czy też o właściwych urzędach. Ponadto Użytkownik może otrzymać dostęp do przykładowej dokumentacji (w tym częściowo wypełnionych wzorów dokumentów), które w zależności od danego urzędu mogą być pomocne w otrzymaniu pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej.
 6. Użytkownik może skontaktować się za pośrednictwem Serwisu z odpowiednim fachowcem oraz skorzystać z porad. 
 7. W przypadku gdy Projekt domu lub Działka nie pochodzi z serwisu ProAdapt, Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych danych w module Planuj z ProAdapt.
 8. Na podstawie wypełnionego przez Użytkownika formularza stworzona zostanie indywidualna ścieżka uzyskania pozwolenia na budowę, dostosowana do określonego stanu faktycznego.
 9. Komplet dokumentacji sporządzony zostaje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i powszechnie akceptowane wzory. Niemniej jednak Administrator zastrzega, że wymogi poszczególnych Organów Administracji Publicznej mogą być w niektórych kwestiach zróżnicowane, w związku z tym, sugeruje się Użytkownikowi zapoznanie z wymogami obowiązującymi w organie właściwym dla miejsca realizacji potencjalnej budowy.

§4. Dokonanie zakupu projektu

 1. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Użytkownikiem, a Użytkownikiem specjalnym przy użyciu infrastruktury informatycznej Serwisu ProAdapt.
 2. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto, zawierają podatek VAT, wyrażone są w walucie Polski Złoty.
 3. Użytkownik dokonujący zakupu, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.); oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Zakup może zostać dokonany, a samo zamówienie zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku podania przez Użytkownika właściwych danych niezbędnych do realizacji płatności oraz dostawy zamówionego towaru.
 5. Administrator informuje, iż do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika:
  • imienia i nazwiska
  • adresu do doręczenia przesyłki (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)
  • numeru telefonu
  • adresu e-mail
  • NIP – w przypadku kiedy Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT
 6. Administrator może odstąpić od zrealizowania zamówienia, jeżeli podane dane będą niepełnie lub nie uda ich się potwierdzić w kontakcie telefonicznym z Użytkownikiem.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 9. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną maksymalnie w ciągu 2 dni od złożenia przez Użytkownika zamówienia w celu sfinalizowania transakcji oraz poinformowaniu go o szczegółach oraz sposobie i czasie dostarczenia przesyłki.
 10. Jeżeli Użytkownik dokona zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy, czas w jakim Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem może ulec wydłużeniu o wspomniane dni wolne od pracy.
 11. Wszelkie modyfikacje złożonego zamówienia możliwe są do czasu wysłania Projektu do Użytkownika.

§5. Płatności

 1. Po złożeniu zamówienia Użytkownik specjalny wystawia Użytkownikowi rachunek lub fakturę VAT.
 2. Za zakupione w Serwisie usługi Użytkownik dokonuje płatności poprzez:
  • przelew bankowy na wskazane przez Użytkownika specjalnego konto
  • e-przelew - płatności internetowy (Pay-U)
  • za pobraniem – przy odbiorze zakupu.
 3. Wyboru płatności Użytkownik dokonuje podczas składania zamówienia.
 4. Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Użytkownika specjalnego lub Administratora (z pominięciem płatności za pobraniem).
 5. Jeżeli Użytkownik nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Administrator serwisu ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Użytkownika, drogą mailową lub telefoniczną.

§6. Dostawa

 1. Dostawy realizowane są bezpośrednio przez Użytkownika specjalnego, od którego Użytkownik dokonał zakupu towaru lub usługi.
 2. Przedmiot zamówienia dostarczany jest na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia w formularzu.
 3. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia oraz dostarczenia przesyłki Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną maksymalnie w ciągu 2 dni od złożenia przez Użytkownika zamówienia w celu sfinalizowania transakcji oraz poinformowaniu go o sposobie oraz czasie dostarczenia przesyłki.
 4. Jeżeli Użytkownik dokona zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy, czas w jakim Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem może ulec wydłużeniu o dni wolne od pracy.
 5. Koszty wysyłki Projektów są pokrywane przez Użytkownika specjalnego. O ewentualnych kosztach przesyłki Użytkownik jest informowany podczas składania Zmówienia.
 6. Użytkownik ma możliwość śledzenia statusu zamówienia w sekcji Planuj z ProAdapt, dzięki czemu otrzymuje aktualne informacje na temat realizacji wysyłki.
 7. Maksymalny czas dostarczenia przesyłki wynosi 14 dni od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia przez Administratora.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do odebrania wysłanego zamówienia.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres: kontakt@proadapt.pl.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Użytkownika, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w przeciągu 14 dni od zgłoszenia. Brak odpowiedzi po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 7. W przypadku ewentualnych reklamacji zakupionych towarów lub usług od Użytkowników specjalnych należy skontaktować się bezpośrednio z Użytkownikiem specjalnym, od którego Użytkownik dokonał zakupu towaru lub usługi.

§8. Zwroty

 1. Użytkownikowi, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Użytkownika drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 10-dniowym terminie bezpośrednio do Użytkownika specjalnego. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 4. Użytkownik, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu produktu Użytkownikowi specjalnemu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Użytkownik specjalny serwisu gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Użytkownika lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Użytkownik.

§9. Prawa autorskie i własność intelektualna

 1. Wszelkie treści udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do twórców publikowanych treści.
 2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Administratora treści znajdujących się w Serwisie.
 3. Powyższe dotyczy przede wszystkim Projektów domów oraz wszelkich treści pisanych jak i zdjęć, grafik, wizualizacji, materiałów multimedialnych, logotypów.
 4. Administrator nie odpowiada za treści publikowane przez partnerów Serwisu, Użytkowników specjalnych oraz Użytkowników.

§10. Odpowiedzialność ProAdapt

 1. Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Projektu ponosi wyłącznie Użytkownik specjalny będący twórcą Projektu znajdującego się w Serwisie ProAdapt.
 2. Odpowiedzialność za poprawność świadczenia usług, poprawny kontakt z Użytkownikiem, fachowość oraz staranność podczas ich świadczenia ponosi wyłącznie Użytkownik specjalny.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników specjalnych umów zawartych z Użytkownikami, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników specjalnych oraz osoby trzecie.
 4. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych przez Użytkowników specjalnych lub świadczonych przez nich usług.
 5. Administrator nie weryfikuje prawdziwości i rzetelności informacji podawanych przez Użytkowników specjalnych, ich zdolności do sprzedaży.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy z Użytkownikami specjalnymi.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z serwisu ProAdapt spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Przedstawiona w Serwisie oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.proadapt.pl. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów.
 5. Wszelkie spory z udziałem Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.) rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Spory z udziałem Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.) rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 7. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2013 roku.

Najnowsze porady:

Projekt domu typowego

Ilość projektów domów typowych na rynku jest obecnie niezliczona. Każdy z nich składa się z krótkiego opisu, rysunków...

 

10 wskazówek przy wyborze projektu domu

Wybór właściwego  projektu domu jest niezwykle istotny. Warto zastanowić się w jakim domu chcielibyśmy mieszkać, rozważyć wszystkie aspekty,...

Znajdziesz nas na:

Handicapped_icon
Serwis wspiera osoby niepełnosprawne
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki